همکاری باما

هــــمراه هم بـــرای پیــــشرفت

ما بر این باور هستیم که توانمندسازان فارغ از اینکه یک شرکت است؛ در ابتدا یک خانواده است و اعضای این خانواده با همکاری هم بحران هایی که پیش روی شرکت ها و سازمان های مختلف وجود دارد را با قدرت و دانش خود حل می کنند.

شما هم می توانید با توجه به تخصص و مهارت هایتان و همچنین موقعیت های شغلی موجود، عضوی از این خانواده باشید و در همکاری های تاثیرگذار ما با شرکت ها و سازمان های مختلف شریک و همراه باشید.

ارســـــال رزومه

تحلیلگر و مشاور مدیریت


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

متخصص مباحث توسعه کارکنان و تیم سازی


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

متخصص مباحث ارزیابی و اعتبارسنجی


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

متخصص مباحث فناوری و تکنولوژی


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

کارشناس روابط بین المللی


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

متخصص مباحث توسعه بازار


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

متخصص مباحث منابع انسانی


فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

متخصص مباحث حقوقی

توانایی های لازم :

داشتن مهارت برقراری ارتباط با پرسنل شرکت ها

داشتن مهارت مشورت دادن به مدیران ارشد و پرسنل شرکت ها

داشتن مهارتهاي كوچينگ و ارائه آن در گروههاي نفر به نفر و جلسات گروهی

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.

فایل رزومه باید یکی از فرمت های PDF , DOC , DOCX , JPG باشد.