همکاری باما

هــــمراه هم بـــرای پیــــشرفت

ما بر این باور هستیم که توانمندسازان فارغ از اینکه یک شرکت است؛ در ابتدا یک خانواده است و اعضای این خانواده با همکاری هم بحران هایی که پیش روی شرکت ها و سازمان های مختلف وجود دارد را با قدرت و دانش حل می کنند. شما هم می توانید عضوی از این خانواده باشید و در این همکاری های تاثیر گذار شریک ما باشید.

موقعیت های شغلی مد نظر خود را انتخاب نمایید

توانایی های لازم :

داشتن مهارت برقراری ارتباط با پرسنل شرکت ها

داشتن مهارت مشورت دادن به مدیران ارشد و پرسنل شرکت ها

داشتن مهارتهاي كوچينگ و ارائه آن در گروههاي نفر به نفر و جلسات گروهی
ارسال درخواست همکاری


فایل رزومه:

فایل رزومه باید یکی از فرمت های JPG , DOCX , DOC , PDFباشد.