صندوق توسعه فناوری‌های نوین

مالی

«صندوق توسعه فناوري هاي نوين»، از جمله صندوق هاي غيردولتی پژوهش و فناوري است كه به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاری بخش غيردولتی و حمايت كمي و كيفی از فعاليتهای پژوهشی كاربردی-و فناوری و همچنين ارائه خدمات مالی ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور با حمايت دولت و پارك فناوری پرديس تاسیس گردیده است.

محصولات | خدمت : سرمایه گذاری و خدمات مالی

خدمات دریافتی :

سرمایه‌گذاری

توانمندسازی و توسعه بازار

شرح خدمات ارائه شده:

  • سرمايه‌گذاري خطرپذير
  • مشاركت مدنی
  • ليزينگ محصولات دانش‌بنيان
  • صدور ضمانتنامه‌های بانكی
  • فروش اقساطی
  • مضاربه
  • تضمين طرح‌های دانش‌بنيان
  • قرض‌الحسنه

آنچه صندوق توسعه فناوری‌های نوین درباره توانمندسازان می گوید :
________ ________

مدیرعامل

مهندس میر امینی

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟

سرمایه‌گذاری توانمندسازی و توسعه بازار