صندوق نوآوری و شکوفایی

توانمند‌سازی

این صندوق به منظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار از شرکت های دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری برای آنها تامین می نماید.

محصولات | خدمت : خدمات توانمند‌سازی شرکت های دانش بنیان

خدمات دریافتی :

توانمندسازی و توسعه بازار

شرح خدمات ارائه شده:

تسهیلات مالی و اعتباری
تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری
اعطای ضمانت نامه
خدمات سرمایه گذاری

آنچه صندوق نوآوری و شکوفایی درباره توانمندسازان می گوید :
________ ________

مدیرعامل

دکتر علی وحدت

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟

توانمندسازی و توسعه بازار