تــــجربه های ما

توانمند‌سازی

خدمات ارائه شده :

تــوانمنــــدسازی و توسعه بازار

شرح خدمات ارائه شده:

تسهیلات مالی و اعتباری

تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری

اعطای ضمانت نامه

خدمات سرمایه گذاری

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟