تــــجربه های ما

صنعت نفت و گاز

خدمات ارائه شده :

تــوانمنــــدسازی و توسعه بازار

شرح خدمات ارائه شده:

  • مطالعه مخازن نفتی ميدان دانان
  • اجرای پروژۀ تزريق گاز دی اکسيد کربن 
  • مطالعه مخازن گازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی 
  • برگردان لرزهاي در مخزن بنگستانِ ميدان ياران شمالی 
  • اجرای موفقیت‌آمیز پروژۀ مطالعه مخازن نفتي ميدان نوروز و ميدان نفت سفيد
  • نظارت بر حفاری، خدمات مهندسی و مطالعه مخازن جهت توسعه ميدان ياران جنوبی
  • خدمات مشاوره و نظارت بر امور اجرايي جهت طرح توسعه ميدان نفتی آزادگان جنوبی 
  • مطالعات و عمليات چينه نگاری، زمين شناسی ساختمانی و ژئوشيمی ناحيه کپه داغ غربی
  • ابتکارات و نوآوري‌های دانشي در اجرای پروژه‌های محوله در زمينه‌های توسعه‌ای و کاربردی

نظر شرکت درخصوص خدمات دریافتی

سرآمدی گروه مپنا مسلماً در گرو پای بندی همگانی و همه جانبه گروه در لحاظ و جاری سازی این الگو­رفتارهاست. اعتبار و درخشانی آینده علمی و اخلاقی و صنعتی ما بسته به مسئولیت پذیری یکایک ما در اجرای همه جانبه و تعادل در الگورفتارها است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

عباس علی آبادی

آیا تمایل دارید خدمات ارائه شده به این شرکت را از توانمندسازان دریافت کنید؟